Miejscowość: Stróżówka

O miejscowości

GPS

49.757393 - 21.021754

Opis

Stróżówka to wieś o charakterze rolniczo-mieszkalnym. Stanowi przedmieście Gorlic i zajmuje powierzchnię 495 ha. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Konieczna.

Historia Stróżówki jest bardzo odległa, ale trudna do zweryfikowania. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa Stróże, Strażnica. Wskazywać by ona mogła, że kiedyś istniał na jednym z licznych tutejszych wzgórz gród obronny, który strzegł granicy dawnego państwa polskiego, traktu handlowego biegnącego wzdłuż rzeki Ropy z Węgier do Krakowa oraz sąsiedniego miasta. Zapewne jak większość tego typu budowli przestał istnieć około XIII – XIV wieku, a jego obronną rolę przejęło miasto Gorlice. Stróżówka zawsze korzystała z bliskości miasta. Rozwijała się dzięki temu wymiana handlowa i kulturowa pomiędzy miastem, a wsią.

Strategiczne znaczenie miała Stróżówka podczas stoczonej 2 maja 1915 roku bitwy gorlickiej. Tutaj przebiegała główna linia frontu oddzielającego nacierające wojska austriackie i niemieckie od stacjonujących w Gorlicach Rosjan. To tutaj rozegrały się najkrwawsze zmagania, walczono na bagnety o każde stróżowskie wzgórze. O tej wielkiej przeszłości naszej ziemi świadczą dziś cmentarze wojenne, których znajduje się w Stróżówce pięć. Wszystkie są dziełem Hansa Mayra, są znakomicie wkomponowane w piękno tutejszego krajobrazu, nawiązują stylistyką do motywów starosłowiańskich. Są zachowane w dobrym stanie.

W Stróżówce bardzo często napotkać można kapliczki i krzyże przydrożne, które są wspaniałymi reliktami ludowej sztuki sakralnej. Doskonale zachowane, otoczone są opieką tutejszych mieszkańców. Śladowo zachowała się typowa dla galicyjskiej wsi zabudowa drewniana.
Bardzo wcześnie rozwijała się w Stróżówce oświata. Dwuklasowa szkoła powszechna została utworzona na mocy dekretu cesarza Franciszka Józefa w 1889 roku. Od tej pory, nieprzerwanie, pomimo czasów wojen i okupacji tutejsza szkoła istniała i rozwijała się. Obecnie funkcjonuje w Stróżówce Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II, które od 2002 roku stanowią Zespół Szkół.

Bogate są tradycje ludowe i folklor w sołectwie. Miejscowi twórcy słyną w całej okolicy jako znakomici garncarze i kowale. Zwyczaje i tradycje pogórzańskie przekazywane są młodemu pokoleniu za pośrednictwem filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i Koła Gospodyń Wiejskich.
Wspaniały krajobraz, czyste powietrze a jednocześnie bliskość miasta i dogodny dojazd sprawiły, że w Stróżówce szybko powstały i rozwinęły się gospodarstwa agroturystyczne. Dziś niektóre z nich uznawane są za wiodące w Małopolsce, otrzymują nagrody i wyróżnienia.